ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ;

Πληκτρολογήστε την ερώτησή σας…
Home > Useful Information > REACH
placeholder

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΗΣΥΧΙΑ (SVHC)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 33 του κανονισμού REACH

Αγαπητέ/ή πελάτη,

Το Άρθρο 33(1) του κανονισμού REACH (Καν. ΕΚ 1907/2006) αποσκοπεί στο να επιτρέψει στους πελάτες παρεχόμενων προϊόντων να λάβουν οποιαδήποτε σχετικά μέτρα διαχείρισης κινδύνων που ενδέχεται να προκύψουν από την παρουσία σε αντικείμενα Ουσιών που Προκαλούν Πολύ Μεγάλη Ανησυχία (SVHC) οι οποίες αναγράφονται στον τρέχοντα Κατάλογο Υποψήφιων προς Αδειοδότηση Ουσιών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής χρήση τους.

Η FORD στηρίζει τους επιδιωκόμενους στόχους γενικά του REACH και ειδικά του Άρθρου 33(1), οι οποίοι εναρμονίζονται με τη δέσμευσή μας να προάγουμε την υπεύθυνη κατασκευή, διαχείριση και χρήση των προϊόντων μας.

Ταυτοποίηση των ουσιών SVHC

Εξ όσων είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε με βάση πληροφορίες που έχουμε λάβει από την εφοδιαστική μας αλυσίδα και τα δεδομένα των προϊόντων μας, οι ουσίες SVHC που υπάρχουν σε εξαρτήματα με τιμή μεγαλύτερη από 0,1% w/w είναι αυτές που αναγράφονται στον σχετικό "Κατάλογο ουσιών SVHC” για το συγκεκριμένο όχημα/εξάρτημα.

Συγκεκριμένες Πληροφορίες Ασφαλούς Χρήσης για Αντικείμενα που Περιέχουν Ουσίες SVHC

Κατά περίπτωση, στον σχετικό "Κατάλογο ουσιών SVHC” για το συγκεκριμένο όχημα/εξάρτημα προστίθενται Συγκεκριμένες Πληροφορίες Ασφαλούς Χρήσης για αντικείμενα που περιέχουν ουσίες SVHC.

Γενικές Πληροφορίες Ασφαλούς Χρήσης για Αντικείμενα

Το κάθε όχημα FORD διαθέτει ένα εγχειρίδιο κατόχου, το οποίο περιέχει πληροφορίες ασφαλούς χρήσης για τους κατόχους/χειριστές του οχήματος. Οι πληροφορίες της FORD για την επισκευή και τη συντήρηση των οχημάτων και των γνήσιων εξαρτημάτων περιλαμβάνουν επίσης πληροφορίες ασφαλούς χρήσης για το προσωπικό συντήρησης.

Όταν υπάρχουν σε εξαρτήματα του εν λόγω οχήματος, οι ουσίες SVHC που αναγράφονται στον σχετικό “Κατάλογο ουσιών SVHC” για το συγκεκριμένο όχημα/εξάρτημα ενσωματώνονται με τέτοιον τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται η ενδεχόμενη έκθεση στους πελάτες, και ο κίνδυνος για τους ανθρώπους ή το περιβάλλον μπορεί να αποκλειστεί εφόσον το όχημα και τα εξαρτήματά του χρησιμοποιούνται όπως προβλέπεται, και οι οποιεσδήποτε επισκευές, τα σέρβις και η συντήρηση πραγματοποιούνται σύμφωνα με τεχνικές οδηγίες για τις εν λόγω δραστηριότητες, και τις πάγιες ορθές πρακτικές του κλάδου.

Ένα όχημα που βρίσκεται στο τέλος του κύκλου ζωής του πρέπει να απορρίπτεται νόμιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε Εξουσιοδοτημένη Εγκατάσταση Επεξεργασίας (ATF).  Τα εξαρτήματα του οχήματος πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με την κατά τόπο ισχύουσα νομοθεσία και τις οδηγίες της τοπικής αρχής.

 

Μοντέλο:

Κατάλογος ουσιών SVHC βασισμένος στον Κατάλογο Υποψήφιων Ουσιών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA) την 1η Ιουλίου 2017

Συγκεκριμένες Πληροφορίες Ασφαλούς Χρήσης για Προϊόντα που Περιέχουν Ουσίες SVHC

Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες πληροφορίες ασφαλούς χρήσης – εφαρμόστε τις Γενικές Πληροφορίες Ασφαλούς Χρήσης για Προϊόντα.

Επιβατικά Μοντέλα Επαγγελματικά Μοντέλα

Επιβατικά Μοντέλα

Ford Tourneo Custom
Ford Tourneo Custom

Άρθρο 33 (PDF 369KB)

Ford Tourneo Connect
Ford Tourneo Connect

Άρθρο 33 (PDF 361KB)

Ford Tourneo Courier
Ford Tourneo Courier

Άρθρο 33 (PDF 337KB)

New Tourneo Connect
Νέο Ford Tourneo Connect

Άρθρο 33 (PDF 360KB)

Επαγγελματικά Μοντέλα

Ford Transit Courier
Ford Transit Courier

Άρθρο 33 (PDF 337KB)

Ford Ranger
Νέο Ford Ranger

Άρθρο 33 (PDF 367KB)

Ford Transit Connect
Ford Transit Connect

Άρθρο 33 (PDF 361KB)

Ford Ranger
Νέο Ford Transit Connect

Άρθρο 33 (PDF 360KB)

Ford Transit Custom
Ford Transit Custom

Άρθρο 33 (PDF 369KB)

Top