ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΑΠΟΡΡΉΤΟΥ

Πολιτική Απορρήτου Ιστότοπου

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου Ιστότοπου (η «Πολιτική») περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η Ford Motor Ελλάς («Ford», «εμείς», «μας» ή «εμάς») χρησιμοποιεί και γνωστοποιεί τις πληροφορίες που συλλέγονται σχετικά με εσάς (οι «προσωπικές πληροφορίες»σας) όταν επισκέπτεστε τον παρόντα ιστότοπο (ο «Ιστότοπος») ή όταν επικοινωνείτε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα σε αυτόν. Η Πολιτική περιγράφει επίσης ακολούθως πώς χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε κατά τη συντήρηση ή επισκευή του οχήματός σας.

Ο Ιστότοπος σας δίνει ορισμένες φορές τη δυνατότητα να αγοράσετε ή να ζητήσετε προσφορά για προϊόντα και υπηρεσίες, όπως για ασφάλιση οχήματος, χρηματοδοτική μίσθωση ή ενοικίαση αυτοκινήτου ή αγορά αξεσουάρ. Κάποια από αυτά τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες παρέχονται από συνεργάτες της Ford, οι οποίοι συλλέγουν από εσάς πρόσθετες προσωπικές πληροφορίες προκειμένου να ικανοποιήσουν τα αιτήματά σας. Οι συνεργάτες μας θα χρησιμοποιούν τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουν όπως περιγράφεται στις δηλώσεις προστασίας απορρήτου τους ή όπως σας εξηγούν όταν παρέχετε τις προσωπικές πληροφορίες σας.

Επιπλέον της παρούσας Πολιτικής, ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίες Ford (συμπεριλαμβανομένων ορισμένων εφαρμογών της Ford) διαθέτουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου, οι οποίες περιγράφουν αναλυτικότερα τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι προσωπικές πληροφορίες σας σε συγκεκριμένο πλαίσιο. Μπορείτε επίσης να μάθετε περισσότερα για το είδος των πληροφοριών που συλλέγει και χρησιμοποιεί το όχημά σας συμβουλευόμενοι το εγχειρίδιο ιδιοκτήτη ή τη συνοδευτική εφαρμογή του (όπου είναι διαθέσιμη).

Σε ποιους γνωστοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας

Οι προσωπικές πληροφορίες σας μπορεί να γνωστοποιηθούν:

 • σε εταιρείες ή άλλους οργανισμούς που απασχολούμε για την παροχή υπηρεσιών για λογαριασμό μας, όπως εταιρείες φιλοξενίας ιστοσελίδων, προμηθευτές υπηρεσιών αλληλογραφίας, παρόχους στατιστικών αναλύσεων, παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας εκδηλώσεων και παρόχους τεχνολογίας πληροφοριών·
 • σε εταιρείες ή άλλους οργανισμούς όταν μας το έχετε ζητήσει ή συμφωνείτε στη διαβίβαση των προσωπικών πληροφοριών σας σε αυτούς·
 • σε διανομείς και συνεργάτες μας, όταν αυτό είναι απαραίτητο για να σας παρέχουμε κάποιο προϊόν ή υπηρεσία·
 • σε επαγγελματικούς συμβούλους·
 • σε οποιαδήποτε αρχή επιβολής του νόμου, δικαστήριο, ρυθμιστική αρχή, κρατική αρχή ή άλλο τρίτο μέρος, όταν θεωρούμε ότι αυτό είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση με κάποια νομική ή ρυθμιστική υποχρέωση, ή άλλως για την προστασία των δικαιωμάτων μας, των δικαιωμάτων οποιουδήποτε τρίτου ή για την προσωπική ασφάλεια των φυσικών προσώπων, ή για τον εντοπισμό, την αποτροπή ή άλλως για την αντιμετώπιση περιπτώσεων απάτης ή ζητημάτων προστασίας και ασφάλειας· ή
 • σε οποιονδήποτε τρίτο που αγοράζει, ή στον οποίο μεταβιβάζουμε το σύνολο ή σημαντικό μέρος των περιουσιακών στοιχείων και των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας. Σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί μια τέτοια πώληση ή μεταβίβαση, θα καταβάλουμε εύλογες προσπάθειες για να διασφαλίσουμε ότι η οντότητα στην οποία διαβιβάζουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες θα τις χρησιμοποιήσει κατά τρόπο που συνάδει με την παρούσα Πολιτική.

Η Ford μπορεί επίσης να διαβιβάσει τις προσωπικές σας πληροφορίες στην Ford Credit, την Ford Motor Company, σε άλλες εταιρείες του Ομίλου Ford Motor Company και στους παρόχους υπηρεσιών τους. Όταν διαβιβάζουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες, διασφαλίζουμε ότι θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς που συνάδουν με αυτούς που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική. Κατάλογος των εταιρειών του Ομίλου Ford Motor Company είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση [url tbc].

Για να μπορούμε να συμμορφωθούμε με την υποχρέωσή μας έναντι του νόμου να αναφέρουμε τα δεδομένα εκπομπών ρύπων, θα συλλέγονται από το μόντεμ του οχήματός σας (αν πρόκειται για συνδεδεμένο όχημα), ή/και κάθε φορά που το όχημά σας υποβάλλεται σε σέρβις ή επισκευή, ο αριθμός ταυτοποίησης του οχήματος (Vehicle’s Identification Number ή VIN) και δεδομένα κατανάλωσης καυσίμου/ενέργειας εφ' όρου ζωής. Πιο συγκεκριμένα, τα δεδομένα κατανάλωσης καυσίμου/ενέργειας θα περιλαμβάνουν:

 

 1. Συνολική κατανάλωση καυσίμου (εφ' όρου ζωής) (λίτρα)
 2. Συνολική απόσταση που έχει καλυφθεί (εφ' όρου ζωής) (χιλιόμετρα)
 3. Συνολική κατανάλωση καυσίμου (εφ' όρου ζωής) (λίτρα)
 4. Συνολική κατανάλωση καυσίμου σε λειτουργία εξάντλησης φόρτισης (εφ' όρου ζωής) (λίτρα)
 5. Συνολική κατανάλωση καυσίμου σε λειτουργία αναπλήρωσης φόρτισης με επιλογή του οδηγού (εφ' όρου ζωής) (λίτρα)
 6. Συνολική απόσταση που έχει καλυφθεί (εφ' όρου ζωής) (χιλιόμετρα)
 7. Συνολική απόσταση που έχει καλυφθεί σε λειτουργία εξάντλησης φόρτισης με τον κινητήρα εκτός (εφ' όρου ζωής) (χιλιόμετρα)
 8. Συνολική απόσταση που έχει καλυφθεί σε λειτουργία εξάντλησης φόρτισης με τον κινητήρα σε λειτουργία (εφ' όρου ζωής) (χιλιόμετρα)
 9. Συνολική απόσταση που έχει καλυφθεί σε λειτουργία αναπλήρωσης φόρτισης με επιλογή του οδηγού (εφ' όρου ζωής) (λίτρα)
 10. Συνολική ενέργεια δικτύου στη μπαταρία (εφ' όρου ζωής) (kWh).

Τα δεδομένα αυτά πρόκειται να κοινοποιηθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος και εμείς θα τα διατηρήσουμε μέχρι τότε. Οι εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή αυτών των δεδομένων, όπως οι Επίσημοι Έμποροι ή/και Εξουσιοδοτημένοι Επισκευαστές, θα διατηρούν αυτά τα δεδομένα μέχρι να τα κοινοποιήσουν σε εμάς. Μπορείτε να επιλέξετε να μην γίνεται κοινοποίηση αυτών των δεδομένων επικοινωνώντας με την Εθνική Εταιρεία της Ford.

Διεθνής διαβίβαση των προσωπικών πληροφοριών σας

Οι προσωπικές σας πληροφορίες θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία σχετικά με την προστασία δεδομένων και μπορούν να διαβιβαστούν εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ»), καθώς και σε χώρες εκτός του ΕΟΧ (συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ). Όταν διαβιβάζουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες εκτός του ΕΟΧ, θα εφαρμόζουμε κατάλληλες εγγυήσεις, σύμφωνα με τις νομικές μας υποχρεώσεις για να διασφαλίσουμε ότι οι προσωπικές σας πληροφορίες προστατεύονται επαρκώς ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία διαβιβάζονται. Οι εν λόγω εγγυήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν τη λήψη συμβατικών διαβεβαιώσεων από οποιονδήποτε τρίτο που έχει πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών σας από πρότυπα αντίστοιχα με εκείνα που προστατεύουν τις προσωπικές πληροφορίες σας όταν βρίσκονται στον ΕΟΧ. Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πώς η Ford προστατεύει τις προσωπικές σας πληροφορίες όταν διαβιβάζονται εκτός του ΕΟΧ, επικοινωνήστε μαζί μας στην παρακάτω διεύθυνση. 

Ποιες προσωπικές πληροφορίες χρησιμοποιούμε;

Η Ford συλλέγει προσωπικές πληροφορίες από τον Ιστότοπο:

 • όταν συμπληρώνετε φόρμες (για παράδειγμα, εάν εγγραφείτε για τη δημιουργία λογαριασμού MyFord ή ζητήσετε test drive)· και
 • αυτόματα μέσω της χρήσης cookies και παρόμοιων τεχνολογιών. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για αυτό στο [σύνδεσμος για τον οδηγό αρχείων cookies της Ford].

Ο Ιστότοπος σας επιτρέπει να παρέχετε προσωπικές πληροφορίες, όπως ενδεικτικά:

 • το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας σας [όπως διεύθυνση, αριθμός(-οί) τηλεφώνου σας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου] και πληροφορίες σχετικά με την επιχειρηματική σας δραστηριότητα ή τον εργοδότη σας, εάν υποβάλλετε ερώτημα με κάποια εμπορική ιδιότητα·
 • πληροφορίες σχετικά με το όχημά σας [συμπεριλαμβανομένου του Αριθμού Αναγνώρισής Οχήματός σας («VIN»), του αριθμού κυκλοφορίας οχήματος, του μοντέλου, της ηλικίας του οχήματος και των διανυθέντων χιλιομέτρων)·
 • τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που σας ενδιαφέρουν· και
 • τις προτιμήσεις σας ως προς τους τρόπους επικοινωνίας και τις ενέργειες εμπορικής προώθησης.

Επιπλέον:

 • συλλέγουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας όταν επικοινωνείτε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα μέσω του Ιστότοπου (για παράδειγμα, τηρούμε αρχείο των πληροφοριών που παρέχετε όταν αλληλογραφείτε ή επικοινωνείτε με τα κέντρα εξυπηρέτησης πελατών μας·) και
 • ενδέχεται να συνδυάσουμε τις πληροφορίες που κατέχουμε με πληροφορίες σχετικά με εσάς ή τα ενδιαφέροντά σας, την κοινωνικοοικονομική και κοινωνικοδημογραφική σας κατάσταση, τα διαδικτυακά αναγνωριστικά στοιχεία και τα τρέχοντα στοιχεία επικοινωνίας που συλλέγουν τρίτοι, όπως εταιρείες μάρκετινγκ.
 • Όταν πηγαίνετε το όχημά σας για συντήρηση ή επισκευή, συλλέγουμε διαγνωστικές πληροφορίες για το όχημά σας και τηρούμε αρχείο των εκτελούμενων εργασιών και των παρεχόμενων εξαρτημάτων. Μπορείτε να μάθετε ποιες προσωπικές πληροφορίες συλλέγονται όταν το όχημα Ford που διαθέτετε συντηρείται ή επισκευάζεται [Επισκευή, διαγνωστικός έλεγχος και συντήρηση οχήματος Ford]. 

Πώς χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες;

Χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε από τον Ιστότοπο:

 • για να ικανοποιήσουμε τα αιτήματά σας (για παράδειγμα, για να δημιουργήσουμε τον λογαριασμό σας My Ford ή για να μπορέσετε να κάνετε κράτηση για test drive ή να ζητήσετε ενημερωτικά έντυπα για τα οχήματα)·
 • για τη διαχείριση και βελτίωση της επιχείρησής μας και της σχέσης μας με εσάς·
 • για να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας·
 • για τη διεξαγωγή έρευνας·
 • για να σας αποστέλλουμε υλικό εμπορικής προώθησης σύμφωνα με τις προτιμήσεις επικοινωνίας σας·
 • για τη συμμόρφωσή μας με τις νομικές και ρυθμιστικές μας ευθύνες, για να ανταποκριθούμε σε νομικές διαδικασίες ή αιτήματα πληροφόρησης που εκδίδονται από κρατικές αρχές ή άλλα τρίτα μέρη, για την πρόληψη και τον εντοπισμό εγκλημάτων και απάτης, ή για την προστασία των δικαιωμάτων μας, των δικαιωμάτων σας ή των δικαιωμάτων άλλων μερών· και
 • για τη λειτουργία του Ιστότοπου, την εξατομίκευσή του στις ανάγκες σας και για να κατανοήσουμε τον τρόπο χρήσης του Ιστότοπου ώστε να μπορούμε να τον βελτιώσουμε.

Μπορεί να συνδυάζουμε και να αναλύουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες προκειμένου:

 • να κατανοήσουμε, να αναπτύξουμε και να βελτιώσουμε τα προϊόντα, τις διαδικασίες, τις υπηρεσίες μας, τις στρατηγικές εμπορικής προώθησης και τις επιχειρηματικές μας στρατηγικές·
 • να προσαρμόσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας στις ανάγκες σας·
 • να κατανοήσουμε καλύτερα τους πελάτες μας· και
 • να διαχειριζόμαστε και να βελτιώνουμε τη σχέση μας με εσάς.

Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει, για παράδειγμα, την επικαιροποίηση της στρατηγικής διανομής μας, την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των δράσεων εμπορικής προώθησης και της εξυπηρέτησης των πελατών μας, τη διενέργεια ανάλυσης της αγοράς και τον εντοπισμό προϊόντων ή υπηρεσιών που μπορεί να σας ενδιαφέρουν, καθώς και την επικοινωνία μας με εσάς για να σας ενημερώσουμε για τα εν λόγω προϊόντα και τις υπηρεσίες.

Θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι οι επικοινωνίες που σας αποστέλλουμε και οι αλληλεπιδράσεις μας με εσάς είναι όσο το δυνατόν πιο σχετικές με εσάς. Ως εκ τούτου, ενδέχεται κατά καιρούς να χρησιμοποιούμε πληροφορίες σχετικά με εσάς τις οποίες έχουν συλλέξει τρίτα μέρη (όπως περιγράφεται στην παραπάνω ενότητα «Ποιες πληροφορίες χρησιμοποιούμε;»), οι οποίες μας βοηθούν να προσδιορίσουμε ποια προϊόντα και υπηρεσίες της Ford μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Στη συνέχεια ενδέχεται να σας στείλουμε πληροφορίες για τα εν λόγω προϊόντα και τις υπηρεσίες σύμφωνα με τις προτιμήσεις επικοινωνίας σας και να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που διαθέτουμε σχετικά με εσάς για να ενημερώσουμε τα κέντρα εξυπηρέτησης πελατών μας σε περίπτωση που επικοινωνήσετε μαζί τους. Μπορεί επίσης να συνεργαστούμε με τρίτα μέρη για να σας προβάλλουμε εξατομικευμένες διαφημίσεις σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης ή, αν έχετε συγκατατεθεί στη χρήση cookies, όταν περιηγείστε στο Διαδίκτυο/επισκέπτεστε άλλους ιστότοπους (συμβουλευτείτε τον οδηγό αρχείων cookies της Ford για περισσότερες πληροφορίες). Μπορείτε να μάθετε πώς να σταματήσετε να λαμβάνετε υλικό εμπορικής προώθησης από εμάς στην παρακάτω ενότητα [«Τα δικαιώματά σας»].

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πώς συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες κατά τη συντήρηση ή επισκευή του οχήματός σας, μεταβείτε στην ενότητα [Επισκευή, διαγνωστικός έλεγχος και συντήρηση οχήματος Ford] που ακολουθεί.

Διατηρούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε αναγνωρίσιμη μορφή για όσο χρονικό διάστημα είναι εύλογα απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους τις συλλέξαμε και για σκοπούς συμμόρφωσης με τις νομικές μας υποχρεώσεις. Αυτό γενικά σημαίνει ότι διατηρούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας για όσο διάστημα συντρέχει κάποια από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • οι προσωπικές σας πληροφορίες απαιτούνται εύλογα για την παροχή των υπηρεσιών που έχετε ζητήσει·
 • οι προσωπικές σας πληροφορίες απαιτούνται εύλογα για την προστασία και υπεράσπιση των δικαιωμάτων ή της ιδιοκτησίας μας (συνήθως για τη διάρκεια της σχετικής περιόδου παραγραφής που ορίζει ο νόμος·) ή

υποχρεούμαστε για άλλο λόγο να διατηρήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες βάσει των οικείων νόμων και κανονισμών.

Σε ποιους νόμιμους λόγους βασιζόμαστε όταν χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες;

Υπάρχουν διαφορετικοί νόμιμοι λόγοι στους οποίους βασιζόμαστε για να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες και συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • όταν η χρήση των προσωπικών πληροφοριών σας είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος ή για τη λήψη μέτρων που έχετε ζητήσει πριν τη σύναψη μιας σύμβασης. Οι συμβάσεις αυτές θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν για παράδειγμα τους όρους συμμετοχής σας σε διαγωνισμό ή τους όρους συμφωνιών τις οποίες συνάπτετε για προϊόντα επισκευής·
 • όταν η χρήση των προσωπικών πληροφοριών σας από εμάς γίνεται με γνώμονα τα έννομα συμφέροντά μας ή τα έννομα συμφέροντα του οργανισμού στον οποίον έχουμε διαβιβάσει τις προσωπικές σας πληροφορίες και έχουμε διασφαλίσει την προστασία των προσωπικών πληροφοριών και των δικαιωμάτων σας όσον αφορά τις εν λόγω πληροφορίες. Για παράδειγμα, μπορούμε να βασιστούμε σε αυτόν το νόμιμο λόγο εάν εμείς ή/και οι εταιρείες του ομίλου Ford Motor Company χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες: προκειμένου να κατανοήσουμε και να βελτιώσουμε τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή και τις στρατηγικές εμπορικής προώθησης της εταιρείας μας (ή των υπολοίπων εταιρειών του ομίλου)· για σκοπούς έρευνας· για τη διαχείριση και βελτίωση της σχέσης μας με εσάς και για διοικητικούς σκοπούς· για να μας βοηθήσουν να διαπιστώσουμε ποιες πληροφορίες, προϊόντα και υπηρεσίες είναι πιο πιθανό να σας ενδιαφέρουν και να σας στέλνουμε ή να προβάλλουμε πληροφορίες, προσφορές και διαδικτυακές διαφημίσεις για αυτά τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες· για να εξατομικεύσουμε την εμπειρία σας όσον αφορά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας· για να διασφαλίσουμε ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας παραδίδονται και χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τον νόμο και τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για αυτά· και, όπου είναι απαραίτητο, για την προστασία ή την υπεράσπιση των δικαιωμάτων ή της περιουσίας της εταιρείας μας ή και άλλων μερών ή για τον εντοπισμό, την πρόληψη ή άλλως την αντιμετώπιση τυχόν απάτης καθώς και ζητημάτων που αφορούν την προστασία, την ασφάλεια ή την ιδιωτικότητα·
 • όταν πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για να συμμορφωθούμε με κάποια νομική ή ρυθμιστική υποχρέωση
 • σε περιορισμένες περιπτώσεις, όπου πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο για να προστατεύσουμε την ασφάλεια ή τα ζωτικά συμφέροντα κάποιου· και
 • όταν έχουμε τη συγκατάθεσή σας. Θα βασιστούμε στη συγκατάθεσή σας, για παράδειγμα, για να συλλέξουμε τεχνικές πληροφορίες, όπως δεδομένα από αρχεία cookies και παρόμοιες τεχνολογίες όπως περιγράφεται στο [συμπληρώστε σύνδεσμο για τον οδηγό cookies της Ford] και να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για σκοπούς εμπορικής προώθησης μέσω e-mail και γραπτού μηνύματος. Όταν βασιζόμαστε σε συγκατάθεση για τη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε την ενότητα [«Τα δικαιώματά σας»] αυτής της Πολιτικής.  

Τα δικαιώματά σας

Έχετε το δικαίωμα ως φυσικό πρόσωπο να μάθετε ποιες πληροφορίες διατηρούμε για εσάς και για ποιους σκοπούς, καθώς και το δικαίωμα πρόσβασης στις εν λόγω πληροφορίες και διόρθωσής τους εάν είναι απαραίτητο. Έχετε επίσης το δικαίωμα, σε ορισμένες περιπτώσεις, να αντιταχθείτε στη χρήση των προσωπικών πληροφοριών σας, να ζητήσετε από εμάς να περιορίσουμε ή να διαγράψουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες ή να ζητήσετε να σας παρέχουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε μια συνήθη χρησιμοποιούμενη ηλεκτρονική μορφή ώστε να μπορέσετε να τις διαβιβάσετε σε άλλους οργανισμούς.

Σε περίπτωση που έχετε συναινέσει στη χρήση των προσωπικών πληροφοριών σας από εμάς [για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε την ενότητα με τίτλο (Σε ποιους νόμιμους λόγους βασιζόμαστε όταν χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες;), μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Αν επιθυμείτε να το πράξετε, επικοινωνήστε μαζί μας στην παρακάτω διεύθυνση.

Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να σεβαστούμε τις επιθυμίες σας. Ωστόσο, ορισμένες νομοθετικές διατάξεις, ιδίως αυτές που αφορούν ζητήματα ασφάλειας ή δημοσιονομικούς κανονισμούς μπορεί να μην το επιτρέπουν.

Εάν έχετε επιλέξει να λαμβάνετε επικοινωνίες για θέματα εμπορικής προώθησης από την Ford μπορείτε να αλλάξετε γνώμη οποιαδήποτε στιγμή. Εάν επιθυμείτε να σταματήσετε να λαμβάνετε επικοινωνίες για θέματα εμπορικής προώθησης από την Ford, γράψτε μας στη διεύθυνση:

Ερώτηση Ιδιωτικού Απορρήτου
Ford Motor Ελλάς

Τατοΐου 121, 144 52 Μεταμόρφωση

Ελλάδα

ή επικοινωνήστε στο:

+30 210 5709900

Αν έχετε απορίες ή προβληματισμούς σχετικά με τη χρήση των προσωπικών πληροφοριών σας από την Ford ή επιθυμείτε να έχετε πρόσβαση στις πληροφορίες που διατηρεί η Ford σχετικά με εσάς ή να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα υπόλοιπα δικαιώματα που έχετε σε σχέση με τις προσωπικές σας πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Ford Motor Ελλάς, Τατοΐου 121, 144 52 Μεταμόρφωση, Ελλάδα γράφοντας ως θέμα Ερώτηση Ιδιωτικού Απορρήτου ή επικοινωνήστε στο +30 210 5709900 .

Η Ford έχει ορίσει έναν Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στη διεύθυνση dpeurope@ford.com.

Εάν έχετε κάποιο παράπονο σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Ford χρησιμοποιεί τις προσωπικές σας πληροφορίες, ευελπιστούμε ότι σε πρώτο στάδιο θα επικοινωνήσετε μαζί μας. Ωστόσο, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία είναι η αρχή που υποστηρίζει τα δικαιώματα ενημέρωσης στην Ελλάδα. 

Επικαιροποίηση της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου

Ενδέχεται κατά καιρούς να τροποποιήσουμε την παρούσα Πολιτική. Εάν πραγματοποιήσουμε ουσιώδεις ή σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο επιθυμούμε να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες, θα σας ενημερώσουμε παρέχοντας μια εμφανή ειδοποίηση στον Ιστότοπο ή επικοινωνώντας απευθείας μαζί σας. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτές τις αλλαγές, παρακαλείσθε να μην συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο.

Επισκευή, διαγνωστικός έλεγχος και συντήρηση οχήματος Ford

Όταν το όχημά σας κατασκευάστηκε έλαβε έναν μοναδικό αριθμό (τον Αριθμό Αναγνώρισης Οχήματος ή VIN). Από τον VIN μπορούμε να βρούμε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με το όχημά σας, όπως, το μοντέλο, την ηλικία του, το λογισμικό που χρησιμοποιεί, τις τεχνικές προδιαγραφές του.

Για να πραγματοποιήσουμε διαγνωστικό έλεγχο, ανάλυση, επισκευή ή συντήρηση του οχήματός σας, οι τεχνικοί που εργάζονται γι’ αυτό θα χρειαστεί να συλλέξουν τον VIN μαζί με ορισμένες διαγνωστικές πληροφορίες και πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση του οχήματός σας (για παράδειγμα, ποιες εκδόσεις λογισμικού χρησιμοποιεί, τα χιλιόμετρα που έχει διανύσει κ.λπ.).

Οι πληροφορίες θα μεταφερθούν σε ένα σύστημα που διαχειρίζεται η Ford ούτως ώστε οι τεχνικοί που εργάζονται στο όχημά σας να έχουν στη διάθεσή τους συγκεκριμένες πληροφορίες επισκευής, συντήρησης και διάγνωσης για το όχημά σας (όπως διαγράμματα καλωδίωσης και ενημερώσεις λογισμικού οχήματος) και πληροφορίες για τυχόν προηγούμενες εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί στο όχημά σας, οι οποίες τους βοηθούν στον διαγνωστικό έλεγχο, την επισκευή ή/και τη συντήρηση του οχήματος και τους επιτρέπουν να τηρούν τα αρχεία τους.

Για να βεβαιωθούμε ότι το όχημά σας διαθέτει ολοκληρωμένο αρχείο διαγνωστικού ελέγχου, οι πληροφορίες σχετικά με τις εργασίες που πραγματοποιούνται στο όχημά σας κατά τη συντήρηση ή την επισκευή του, θα συνδεθούν με τον VIN του οχήματός σας. Αυτές θα μεταφερθούν στο σύστημα και θα αποθηκευτούν ούτως ώστε η Ford (ή τρίτα μέρη που εξουσιοδοτεί η Ford να χρησιμοποιήσουν το σύστημα κατ’ αυτόν τον τρόπο) να μπορεί να καταστήσει διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με προηγούμενες επισκευές ή συντηρήσεις σε οποιονδήποτε αντιπρόσωπο ή επισκευαστή οπουδήποτε στον κόσμο, ο οποίος χρειάζεται να επισκευάσει ή να συντηρήσει το όχημά σας.

Οι πληροφορίες που τηρούνται στο σύστημα χρησιμοποιούνται επίσης από την Ford για σκοπούς διαγνωστικού ελέγχου και επισκευής του οχήματός σας, για τη διαχείριση και παροχή εγγυήσεων και παρόμοιων προϊόντων και υπηρεσιών, για την ασφάλεια προϊόντων και για σκοπούς έρευνας και ανάπτυξης, και για να μπορέσει η Ford να συμμορφωθεί με τις νομικές της υποχρεώσεις.

Εκτός από τις διαβιβάσεις πληροφοριών που περιγράφονται ανωτέρω, η Ford μπορεί επίσης να διαβιβάσει αυτές τις πληροφορίες:

 • σε εταιρείες του ομίλου εταιρειών Ford για σκοπούς έρευνας και ανάπτυξης και στατιστικών αναλύσεων· ή/και
 • σε εταιρείες του ομίλου εταιρειών Ford ή/και σε τρίτα μέρη όταν πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο προς συμμόρφωση με κάποια νομική ή ρυθμιστική υποχρέωση, ή άλλως για την προστασία των δικαιωμάτων μας, των δικαιωμάτων άλλων εταιρειών του ομίλου Ford Motor Company, ή των δικαιωμάτων τρίτων.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τους νομικούς λόγους στους οποίους βασιζόμαστε όταν χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες [Σε ποιους νόμιμους λόγους βασιζόμαστε όταν χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες;].

Λόγω του παγκόσμιου χαρακτήρα του συστήματος, οι πληροφορίες VIN διαβιβάζονται από την Ford σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τις διεθνείς διαβιβάσεις προσωπικών πληροφοριών που πραγματοποιούμε [ Διεθνής διαβίβαση των προσωπικών πληροφοριών σας].     

Επειδή οι πληροφορίες αυτές αποτελούν επίσημο αρχείο του οχήματός σας, τις διατηρούμε για [20 έτη].

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή επιθυμείτε να έχετε πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με τον VIN που τηρείται στο σύστημα ή να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα υπόλοιπα δικαιώματα που έχετε σε σχέση με τις προσωπικές σας πληροφορίες (Τα Δικαιώματά Σας), μπορείτε να μας στείλετε επιστολή στη διεύθυνση:

Ερώτηση Ιδιωτικού Απορρήτου
Ford Motor Ελλάς

Τατοΐου 121, 144 52 Μεταμόρφωση

Ελλάδα

ή επικοινωνήστε στο:

+30 210 5709900

Ή με e-mail στο:

dpeurope@ford.com

Ford Motor Ελλάς, Τατοΐου 121, 144 52 Μεταμόρφωση

Άλλοι Ιστότοποι και κοινωνική δικτύωση

Ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους, οι οποίοι είναι εκτός του πεδίου ελέγχου μας και δεν καλύπτονται από την παρούσα Πολιτική. Εάν εισέρχεστε σε άλλους ιστότοπους χρησιμοποιώντας τους παρεχόμενους συνδέσμους, οι διαχειριστές αυτών των ιστότοπων ενδέχεται να συλλέξουν πληροφορίες από εσάς, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν από αυτούς σύμφωνα με τις πολιτικές απορρήτου τους, που ενδέχεται να διαφέρουν από τη δική μας.

Επίσης ο Ιστότοπος παρέχει σε εσάς τη δυνατότητα να μοιράζεστε ή να παρακολουθείτε πληροφορίες σχετικά με τη Ford, τον ιστότοπο της Ford ή τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες που διατίθενται σε αυτόν μέσω συγκεκριμένων λειτουργιών (π.χ. χρησιμοποιώντας τις επιλογές «κοινοποίηση», «μου αρέσει» ή «ακολουθήστε») . Παρέχουμε αυτή τη λειτουργικότητα προκειμένου να τονώσουμε το ενδιαφέρον για τους ιστότοπούς μας και για τη Ford και για να σας δώσουμε τη δυνατότητα να κοινοποιήσετε στις επαφές σας και να ακολουθήσετε απόψεις, νέα και προτάσεις. Ωστόσο, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι όταν κοινοποιείτε προσωπικά στοιχεία σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο, αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να συλλέγονται και να κοινοποιούνται δημόσια από τον πάροχο του κοινωνικού δικτύου, μεταξύ άλλων μέσω μηχανών αναζήτησης στο Διαδίκτυο. Οι διαχειριστές των κοινωνικών δικτύων επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα ως υπεύθυνοι επεξεργασίας σύμφωνα με τη δική τους πολιτική απορρήτου. Πρέπει πάντα να διαβάζετε προσεκτικά την πολιτική απορρήτου κάθε ιστότοπου ή κοινωνικού δικτύου που επισκέπτεστε ή χρησιμοποιείτε για να κοινοποιήσετε πληροφορίες, προκειμένου να κατανοήσετε τις πρακτικές απορρήτου τους.

Οι σύνδεσμοι ενδέχεται να επικαιροποιούνται κατά καιρούς από τους διαχειριστές. Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια προκειμένου να διατηρούμε επικαιροποιημένους τους συνδέσμους, αλλά μπορείτε επίσης να αναζητήσετε την πολιτική απορρήτου απευθείας μέσω του διαχειριστή.

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Twitter: https://twitter.com/en/privacy

YouTube: https://policies.google.com/privacy

Pinterest: https://policy.pinterest.com/en-gb/privacy-policy

 

Προϊόντα Meta


Η Meta μας παρέχει ανωνυμοποιημένα στατιστικά στοιχεία και πληροφορίες για τις σελίδες στα Social Media, που μας βοηθούν να κατανοήσουμε τους τύπους ενεργειών που πραγματοποιούν οι χρήστες στις σελίδες μας [τα λεγόμενα «Στατιστικά» («Page Insights»)]. Τα εν λόγω Στατιστικά δημιουργούνται με βάση συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με άτομα που έχουν επισκεφτεί την επίσημη ιστοσελίδα ford.gr και τις σελίδες μας στα Social Media. Προσωπικά δεδομένα συλλέγονται μέσω cookies· πρόκειται για μικρά πακέτα δεδομένων, που συνήθως περιλαμβάνουν γράμματα και αριθμούς, τα οποία αποθηκεύονται από το πρόγραμμα περιήγησής σας όταν επισκέπτεστε την επίσημη ιστοσελίδα ford.gr και τις σελίδες μας στα Social Media. Δεν θα είμαστε σε θέση να σας ταυτοποιήσουμε προσωπικά ή να σας συσχετίσουμε με τον λογαριασμό σας. Λόγω των ανωτέρω, η Meta και εμείς έχουμε από κοινού ευθύνη σχετικά με τη συλλογή και διαβίβαση των δεδομένων σας στη Facebook Ιρλανδίας (εφεξής Meta). Η ανάλυση των ανωνυμοποιημένων Στατιστικών δεδομένων εξυπηρετεί το έννομο συμφέρον μας να βελτιστοποιήσουμε το εύρος των υπηρεσιών στην επίσημη ιστοσελίδα ford.gr και τις σελίδες μας στα Social Media και να αξιολογήσουμε τους τύπους ενεργειών που αναλαμβάνονται στην επίσημη ιστοσελίδα ford.gr και τις σελίδες μας στα Social Media. Η νομική βάση αυτής της επεξεργασίας είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο (στ) του GDPR.

Η Meta είναι αποκλειστικά υπεύθυνη σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) για την μετέπειτα επεξεργασία δεδομένων μετά τη διαβίβαση, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων ενημέρωσης, των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων και της ασφάλειας των δεδομένων. Έχουμε συνάψει σύμβαση από κοινού υπευθύνων επεξεργασίας με την Facebook Ιρλανδίας(εφεξής Meta), η οποία καθορίζει τις ευθύνες εκάστου μέρους για συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του GDPR. Στο βαθμό που η Meta και εμείς είμαστε από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας σύμφωνα με τον GDPR ισχύει η σχετική σύμβαση:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τη Meta στη διεύθυνση https://www.facebook.com/about/privacy. Εκεί θα βρείτε επίσης περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη νομική βάση της επεξεργασίας δεδομένων από τη Meta και πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο των δεδομένων έναντι τη Meta. Οι πληροφορίες στην παρούσα πολιτική απορρήτου ισχύουν για την επεξεργασία δεδομένων από εμάς.

Εργαλείο Google reCAPTCHA

 

Σε ορισμένες ενότητες αυτού του ιστότοπου, ενδέχεται να ζητηθεί από τους επισκέπτες να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο Google reCAPTCHA, έτσι ώστε να μπορεί να πραγματοποιηθεί έλεγχος αξιοπιστίας για να διασφαλιστεί ότι ένα bot δεν χρησιμοποιεί συγκεκριμένες λειτουργικότητες του ιστότοπου.

Η Google συλλέγει πληροφορίες υλισμικού (hardware) και λογισμικού, όπως δεδομένα συσκευών και εφαρμογών, προκειμένου να πραγματοποιήσει τους εν λόγω ελέγχους αξιοπιστίας. Η Google είναι ανεξάρτητη οντότητα και λειτουργεί ανεξάρτητα, και τα δεδομένα που συλλέγονται από τη Google υπόκεινται στην πολιτική απορρήτου της. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε την πολιτική απορρήτου της Google στη διεύθυνση  https://policies.google.com/privacy?hl=el και την ενημέρωση της Google: ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ Η GOOGLE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ Ή ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ (βρίσκεται στη διεύθυνση https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=el) ώστε να καταλάβετε πώς συλλέγονται, χρησιμοποιούνται και κοινοποιούνται τα δεδομένα.

Ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών (μάρκετινγκ)

1. Σκοπός της επεξεργασίας

Η ενημέρωση που ακολουθεί περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η Ford Motor Ελλάς Α.Ε.Β.Ε. («εμείς», «μας» «εμάς») επεξεργάζεται προσωπικά σας στοιχεία για σκοπούς διαφήμισης και απευθείας προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών Ford. Θα επεξεργασθούμε τα στοιχεία σας τα οποία θα σημειώσετε στην ηλεκτρονική φόρμα υποβολής αιτήματος για λήψη επικοινωνίας μάρκετινγκ), δηλαδή δεδομένα σχετικά με εσάς (ονοματεπώνυμό, στοιχεία και προτιμήσεις επικοινωνίας) (συλλογικά «Προσωπικά Δεδομένα»).

2. Νομική βάση για την επεξεργασία

Νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας αποτελεί η παροχή συγκατάθεσης από μέρους σας [άρθρο 6 παρ. 1(α) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR)]. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας πριν από την ανάκλησή της. 

3. Διαβιβάσεις και αποδέκτες

Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών επεξεργασίας ενδέχεται τα δεδομένα σας να κοινοποιηθούν από την Ford Motor Ελλάς Α.Ε.Β.Ε. σε άλλα πρόσωπα στα οποία η Ford Motor Ελλάς Α.Ε.Β.Ε. έχει αναθέσει την παροχή σχετικών με τους ανωτέρω σκοπούς υπηρεσιών, όπως σε διαφημιστικές εταιρείες, εταιρείες έρευνας αγοράς και έρευνας ικανοποίησης πελατών, εταιρείες παροχής υπηρεσιών πληροφορικής (π.χ. για παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας). Στην περίπτωση αυτή τα δεδομένα σας θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από τους εν λόγω αποδέκτες. Οποιαδήποτε ενδεχόμενη διαβίβαση δεδομένων σας εκτός του Ε.Ο.Χ. για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών επεξεργασίας, λόγω της κοινοποίησης των δεδομένων σας στους εν λόγω αποδέκτες, θα υπόκειται σε ενδεδειγμένες και κατάλληλες εγγυήσεις και προϋποθέσεις για την εξασφάλιση επαρκούς επιπέδου προστασίας δεδομένων, π.χ. συμφωνίες διαβίβασης βασισμένες σε εγκεκριμένες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που η Ford Motor Ελλάς Α.Ε.Β.Ε. προστατεύει τα προσωπικά σας στοιχεία όταν διαβιβάζονται εκτός Ε.Ο.Χ. ή για να προμηθευτείτε αντίγραφο των εγγυήσεων που εφαρμόζουμε για την προστασία των προσωπικών σας στοιχείων όταν διαβιβάζονται, παρακαλούμε απευθυνθείτε εδώ: Ford Motor Ελλάς Α.Ε.Β.Ε. (οδός Τατοΐου, αρ. 121, ΤΚ 14452, Μεταμόρφωση) ή στη διεύθυνση email DPeurope@ford.com.

4. Περίοδος διατήρησης

Τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών (υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχετε στο μεταξύ ανακαλέσει τη συγκατάθεσή σας) και γενικά για όσο χρονικό διάστημα επιτρέπεται ή επιβάλλεται εκ του νόμου.

Τα δικαιώματά σας

Υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία (GDPR), έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σχετικά με την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας:

Δικαίωμα πρόσβασης

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Ford Motor Ελλάς Α.Ε.Β.Ε. προκειμένου να σας ενημερώσουμε και σας εξηγήσουμε εάν και ποια δεδομένα τηρούμε για εσάς, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο τα επεξεργαζόμαστε. Μπορείτε επίσης να αιτηθείτε αντίγραφο των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα που η Ford Motor Ελλάς Α.Ε.Β.Ε. τηρεί για εσάς.

Δικαίωμα διόρθωσης

Εάν πιστεύετε ότι τα δεδομένα σας δεν είναι ακριβή ή πρέπει να επικαιροποιηθούν, έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τη συμπλήρωση ελλιπών στοιχείων.

Δικαίωμα διαγραφής

Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, όπως, π.χ. όταν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα, έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεσή σας, τα δεδομένα έχουν υποβληθεί σε παράνομη επεξεργασία, μπορείτε να ζητήσετε από την Ford Motor Ελλάς Α.Ε.Β.Ε. τη διαγραφή τους.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Εάν θεωρείτε ότι τα δεδομένα σας δεν είναι ακριβή, ή η επεξεργασία τους είναι παράνομη ή θεωρείτε ότι τα δεδομένα δεν χρειάζονται πλέον στην Ford Motor Ελλάς Α.Ε.Β.Ε., ή έχετε αντιρρήσεις ως προς την αυτοματοποιημένη επεξεργασία, έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας.

Δικαίωμα εναντίωσης

Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα από την Ford Motor Ελλάς Α.Ε.Β.Ε. για λόγους που σας αφορούν και σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, εκτός, μεταξύ άλλων, και αν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας. Έχετε επίσης το δικαίωμα να προβάλλετε αντιρρήσεις όταν μια απόφαση που σας αφορά βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, και η απόφαση αυτή παράγει έννομα αποτελέσματα ή σας επηρεάζει σημαντικά (ισχύουν εκ του νόμου εξαιρέσεις).

Δικαίωμα φορητότητας

Μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε τα δεδομένα που σας αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να διαβιβασθούν τα εν λόγω δεδομένα σας σε άλλον οργανισμό (υπεύθυνο επεξεργασίας), το οποίο θα υποδείξετε στην Ford Motor Ελλάς Α.Ε.Β.Ε..

Μπορείτε να ενημερωθείτε περαιτέρω και αναλυτικότερα σχετικά με τα δικαιώματά σας επισκεπτόμενοι τον ιστότοπο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εδώ. Αν έχετε ερωτήματα ή ανησυχίες, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση email DPeurope@ford.com ή όπως όπως περιγράφεται κατωτέρω στην ενότητα 7, ασκώντας τα δικαιώματά σας (πρόσβασης, αντίρρησης, κτλ.) και θα απαντήσουμε.

6. Υποβολή καταγγελίας

Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας. Η ΑΠΔΠΧ εδρεύει στην Αθήνα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23). Σχετικά με την αρμοδιότητα της ΑΠΔΠΧ και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΑΠΔΠΧ (www.dpa.gr).

7. Επικοινωνία με την Ford Motor Ελλάς Α.Ε.Β.Ε.

Προκειμένου να επικοινωνήσετε με την Ford Motor Ελλάς Α.Ε.Β.Ε. ή/και να ασκήσετε τα δικαιώματά σας που αναφέρονται ανωτέρω στην ενότητα 5, μπορείτε να απευθυνθείτε εδώ: Ford Motor Ελλάς Α.Ε.Β.Ε., οδός Τατοΐου 121, Μεταμόρφωση, 14452, ή στη διεύθυνση email info11@ford.com. Στοιχεία επικοινωνίας Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Ford Motor Ελλάς Α.Ε.Β.Ε.: DPeurope@ford.com

Ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για σκοπούς test drive

1. Σκοπός της επεξεργασίας

Η ενημέρωση που ακολουθεί περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η Ford Motor Ελλάς Α.Ε.Β.Ε. («εμείς», «μας» «εμάς») επεξεργάζεται προσωπικά σας στοιχεία προκειμένου να διαμεσολαβήσει και να κοινοποιήσει το αίτημά σας για ιδιωτική δοκιµή οχήματος FORD (test drive) στον Επίσημο Έμπορο Ford τον οποίο θα επιλέξετε και με τον οποίο θα συμβληθείτε απευθείας για την παραχώρηση του οχήματος για test drive. Θα επεξεργασθούμε τα στοιχεία σας τα οποία θα σημειώσετε στην ηλεκτρονική φόρμα υποβολής αιτήματος για test drive, δηλαδή δεδομένα σχετικά με εσάς (ονοματεπώνυμό, αρ. τηλέφωνο επικοινωνίας, κλπ.) (συλλογικά «Προσωπικά Δεδομένα»).

2. Νομική βάση για την επεξεργασία

Η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας από την Ford Motor Ελλάς Α.Ε.Β.Ε. κατά τα ανωτέρω είναι απαραίτητη για εκτέλεση της εντολής σας, δηλαδή προκειμένου η Ford Motor Ελλάς Α.Ε.Β.Ε. να διαμεσολαβήσει ώστε το αίτημά σας για test drive να κοινοποιηθεί στον Επίσημο Έμπορο Ford· νομική βάση αποτελεί το άρθρο 6 παρ. 1(β) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR). Αν δεν μας παράσχετε τα Προσωπικά Δεδομένα η Ford Motor Ελλάς Α.Ε.Β.Ε. δεν θα είναι σε θέση να διαμεσολαβήσει κατά τα ανωτέρω.

3. Διαβιβάσεις και αποδέκτες

Τα Προσωπικά Δεδομένα σας συλλέγονται από την Ford Motor Ελλάς Α.Ε.Β.Ε. η οποία εν συνεχεία τα κοινοποιεί στον Επίσημο Έμπορο Ford, ο οποίος θα τα επεξεργασθεί ως ανεξάρτητος υπεύθυνος επεξεργασίας για τον σκοπό παραχώρησης προς εσάς του οχήματος για test drive (σας συμβουλεύουμε να αναζητήσετε και να μελετήσετε την πολιτική επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων του εν λόγω Επίσημου Εμπόρου Ford. Για την επίτευξη του αναφερόμενου στην ενότητα 1 σκοπού επεξεργασίας τα Προσωπικά Δεδομένα σας θα κοινοποιηθούν περαιτέρω από την Ford Motor Ελλάς Α.Ε.Β.Ε. σε άλλα πρόσωπα στα οποία η Ford Motor Ελλάς Α.Ε.Β.Ε. έχει αναθέσει την παροχή σχετικών με τον ανωτέρω σκοπό υπηρεσιών, συγκεκριμένα σε εταιρεία παροχής υπηρεσιών πληροφορικής (για παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας δεδομένων και υπηρεσιών δημιουργίας και συντήρησης προγραμμάτων διαχείρισης δεδομένων). Προκειμένου να διερευνηθεί η ποιότητα της εξυπηρέτησής σας και την εμπειρία σας από το test drive, τα στοιχεία σας θα κοινοποιηθούν επίσης σε εταιρεία η οποία παρέχει υπηρεσίες Lead Management (διαχείριση πελατών), η οποία θα έρθει σε επαφή μαζί σας.

Οποιαδήποτε ενδεχόμενη διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων σας εκτός του Ε.Ο.Χ. για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών επεξεργασίας, λόγω της κοινοποίησης των Προσωπικών Δεδομένων σας στους εν λόγω αποδέκτες, θα υπόκειται σε ενδεδειγμένες και κατάλληλες εγγυήσεις και προϋποθέσεις για την εξασφάλιση επαρκούς επιπέδου προστασίας δεδομένων, π.χ. συμφωνίες διαβίβασης βασισμένες σε εγκεκριμένες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που η Ford Motor Ελλάς Α.Ε.Β.Ε. προστατεύει τα προσωπικά σας στοιχεία όταν διαβιβάζονται εκτός του Ε.Ο.Χ. ή για να προμηθευτείτε αντίγραφο των εγγυήσεων που εφαρμόζουμε για την προστασία των προσωπικών σας στοιχείων όταν διαβιβάζονται, παρακαλούμε απευθυνθείτε εδώ: Ford Motor Ελλάς Α.Ε.Β.Ε., οδός Τατοΐου 121, Μεταμόρφωση, 14452 ή στη διεύθυνση email DPeurope@ford.com.

4. Περίοδος διατήρησης

Τα Προσωπικά Δεδομένα σας θα διατηρηθούν από την Ford Motor Ελλάς Α.Ε.Β.Ε. για όσο διάστημα απαιτείται ή επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και συγκεκριμένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για τον σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεγεί, δηλαδή για την διαμεσολάβηση και κοινοποίηση του αιτήματός σας στον Επίσημο Έμπορο Ford.

5. Τα δικαιώματά σας

Υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία (GDPR), έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σχετικά με την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας:

Δικαίωμα πρόσβασης

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Ford Motor Ελλάς Α.Ε.Β.Ε. προκειμένου να σας ενημερώσουμε και σας εξηγήσουμε εάν και ποια δεδομένα τηρούμε για εσάς, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο τα επεξεργαζόμαστε. Μπορείτε επίσης να αιτηθείτε αντίγραφο των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα που η Ford Motor Ελλάς Α.Ε.Β.Ε. τηρεί για εσάς.

Δικαίωμα διόρθωσης

Εάν πιστεύετε ότι τα δεδομένα σας δεν είναι ακριβή ή πρέπει να επικαιροποιηθούν, έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τη συμπλήρωση ελλιπών στοιχείων.

Δικαίωμα διαγραφής

Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, όπως, π.χ. όταν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα, έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεσή σας, τα δεδομένα έχουν υποβληθεί σε παράνομη επεξεργασία, μπορείτε να ζητήσετε από την Ford Motor Ελλάς Α.Ε.Β.Ε. τη διαγραφή τους.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Εάν θεωρείτε ότι τα δεδομένα σας δεν είναι ακριβή, ή η επεξεργασία τους είναι παράνομη ή θεωρείτε ότι τα δεδομένα δεν χρειάζονται πλέον στην Ford Motor Ελλάς Α.Ε.Β.Ε., ή έχετε αντιρρήσεις ως προς την αυτοματοποιημένη επεξεργασία, έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας.

Δικαίωμα εναντίωσης

Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα από την Ford Motor Ελλάς Α.Ε.Β.Ε. για λόγους που σας αφορούν και σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, εκτός, μεταξύ άλλων, και αν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας. Έχετε επίσης το δικαίωμα να προβάλλετε αντιρρήσεις όταν μια απόφαση που σας αφορά βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, και η απόφαση αυτή παράγει έννομα αποτελέσματα ή σας επηρεάζει σημαντικά (ισχύουν εκ του νόμου εξαιρέσεις).

Δικαίωμα φορητότητας

Μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε τα δεδομένα που σας αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να διαβιβασθούν τα εν λόγω δεδομένα σας σε άλλον οργανισμό (υπεύθυνο επεξεργασίας), το οποίο θα υποδείξετε στην Ford Motor Ελλάς Α.Ε.Β.Ε..

Μπορείτε να ενημερωθείτε περαιτέρω και αναλυτικότερα σχετικά με τα δικαιώματά σας επισκεπτόμενοι τον ιστότοπο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εδώ. Αν έχετε ερωτήματα ή ανησυχίες, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση email DPeurope@ford.com ή όπως όπως περιγράφεται κατωτέρω στην ενότητα 7, ασκώντας τα δικαιώματά σας (πρόσβασης, αντίρρησης, κτλ.) και θα απαντήσουμε.

6. Υποβολή καταγγελίας

Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας. Η ΑΠΔΠΧ εδρεύει στην Αθήνα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23). Σχετικά με την αρμοδιότητα της ΑΠΔΠΧ και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΑΠΔΠΧ (www.dpa.gr).

7. Επικοινωνία με την Ford Motor Ελλάς Α.Ε.Β.Ε.

Προκειμένου να επικοινωνήσετε με την Ford Motor Ελλάς Α.Ε.Β.Ε. ή/και να ασκήσετε τα δικαιώματά σας που αναφέρονται ανωτέρω στην ενότητα 5, μπορείτε να απευθυνθείτε εδώ: Ford Motor Ελλάς Α.Ε.Β.Ε., οδός Τατοΐου 121, Μεταμόρφωση, 14452, ή στη διεύθυνση email info11@ford.com. Στοιχεία επικοινωνίας Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Ford Motor Ελλάς Α.Ε.Β.Ε.: DPeurope@ford.com.